Stanovy Kinoklubu, z.s.

Stanovy spolku Kinoklub Ostrov, z.s.

Čl. 1

 Název a sídlo

 1. Název spolku: Kinoklub Ostrov, z. s. (dále jen spolek)
 2. Sídlo spolku: Litoměřice, Svatováclavská 17, 412 01

 Čl. 2

Účel spolku
Základními účely spolku jsou:

 1. nabízení alternativy ke komerčním kulturním akcím pořádaným v Litoměřicích a celém Ústeckém regionu, a to především v oblasti kinematografie
 2. organizace kulturních a jiných akcí pro celou rodinu, divadelních a tanečních představení, koncertů, filmových projekcí, výstav, přednášek a seminářů
 3. kvalitní propagace a osvětová činnost na poli kinematografie a kultury

Čl. 3

Činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. praktická činnost – promítání filmů, pořádání festivalů a přehlídek, přednášek, seminářů a výstav, organizace kulturních a dalších akcí
 2. výchovná a popularizační činnost
 3. vzdělávání v oblasti kinematografie a kultury
 4. návrh, výroba a prodej předmětů pro propagaci aktivit spolku
 5. praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni

 Čl. 4

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit předsedu spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 2. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 5

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda

Čl. 6

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  9. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3.  Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 Čl. 7

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Předseda spolku jedná samostatně ve všech věcech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda je povinen:                                                                                                                 a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov               b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,                                       c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,                                          d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. 8

Hospodaření spolku

Příjmy spolku tvoří zejména dary, granty, sbírky, dotace a příjmy ze vstupného. Výdaje spolku jsou zaměřeny na naplňování poslání a uskutečnění cílů spolku, veškerý případný zisk je znovu použit pro činnost spolku.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek použit k veřejně prospěšným cílům.

 

Účinnost od 7. 11. 2016

V Litoměřicích dne 7. 11. 2016